Gebruiksregels solderen

GEBRUIK HET PRODUCT ENKEL WAARVOOR DEZE BESTEMD IS!

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 Montage en instellingen van de fabrikant mogen niet veranderd worden.Dit kan leiden tot gevaar of de werking van het gereedschap veranderen. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde onderdelen.
WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies. Door niet alle instructies te volgen is de kans op een brand en / of ernstig persoonlijk letsel groter. Lees alle gebruiksaanwijzingen goed door, voordat u het product gaat gebruiken en bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed voor raadpleging in de toekomst.

VEILIGHEID VAN DE WERKPLEK
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Donkere gebieden vergroten de kans op ongelukken. Zorg voor een opgeruimde werkplek, een niet opgeruimde werkplek kan tot ongevallen leiden. Gebruik geen gassen in de buurt van ontsteking bronnen, kinderen of onbevoegde personen. Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest. Zorg ervoor dat uw werkplek is afgeschermd. Houd rekening met omgevingsfactoren. Maak niet verkeerd gebruik van de slang. Gebruik de slang nooit om het apparaat mee te dragen etc. Houd de slang uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Wees alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand. Gebruik geen gereedschap terwijl u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag oogbescherming. Een beschermende uitrusting zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming gebruikt voor de juiste omstandigheden zal het risico op persoonlijk letsel verlagen. Bij werkzaamheden zijn veiligheidsschoenen gewenst met stalen neuzen en stroeve zolen zodat u niet kunt uitglijden. Draag een veiligheidsuitrusting (PBM) zoals een veiligheidsbril en gehoorbescherming. 

CONTROLE VOOR GEBRUIK
Controleer onderdelen waar gas doorheen komt. Doe dit met gaslek zoekspray of zeepsop. Doe dit nooit met een vlam. Mocht u lekkage ontdekken dan mag het apparaat niet worden gebruikt. Neem dan direct op met de klantenservice. Gas onder druk dient u altijd in de buiten lucht aan te sluiten. Doe dit uit de buurt van mogelijke ontsteking bronnen, brandbare stoffen, kinderen en andere onbevoegde personen.

GEBRUIK & ONDERHOUD
Gebruik klemmen of een andere praktische manier om een veilig ondersteuning te bieden aan het werkstuk. Het werk tegenhouden met uw hand of lichaam kan leiden tot verlies van de controle omdat dit instabiel is. Gebruik het juiste gereedschap voor de juiste toepassing. Het juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger binnen het tarief verrichten waarvoor het is ontworpen. Het is gevaarlijk andere type’s gasblikjes en gasflessen aan te sluiten dan aangegeven. Controleer voor gebruik de pakking aan de schroefdraad van de gas inlaatklep op beschadigingen. Controleer alle onderdelen waar gas doorheen stroomt op beschadigingen. Gebruik geen apparaten die beschadigd zijn of niet goed functioneren. Sluit de regelklep aan het apparaat voordat u het gasblikje onder druk aansluit. Wees er zeker van dat alle verbindings plaatsen dicht zijn voordat de brander wordt ontstoken. Vervang gaspatronen onder druk altijd in de open lucht. Let op dat in uw buurt zich geen ontsteking bronnen bevinden zoals open vuur, elektrische kook apparaten, sigaretten etc. Houd gas onder druk buiten het bereik van kinderen en andere personen. Als er gas uit het apparaat ontsnapt (gaslucht) breng dan direct het apparaat naar buiten. Zoek een plek met goede luchtcirculatie en zonder ontsteking bronnen. Zoek de lek en verhelp deze. Zoek nooit de lek met een vlam, maar gebruik onze gaslek zoekspray, of zeepsop. Onderdelen kunnen erg heet worden. Leg een ontstoken brander niet neer, dit kan leiden tot brandgevaar. Uw apparaat moet afgekoeld zijn voordat u deze weglegt, let erop dat u het product niet op brandbaar materiaal neerlegt. Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer deze aan is. Zorg altijd voor de aanwezigheid van blusmiddelen, zoals een blusdeken, schuimblusser, CO2 blusser, poederblusser etc.

OPSLAAN, TRANSPORTEREN
U dient voordat u het apparaat opslaat of transporteert het product drukloos te maken. U kunt het afgekoelde apparaat met een droge doek reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen omdat de opening van de brander en andere onderdelen verstopt kunnen raken.  Zorg ervoor dat het apparaat met een gesloten gas inlaatklep volledig afgekoeld is, voordat u deze droog en veilig opslaat. Tijdens transport dient u er zorg voor te dragen dat het apparaat en de gaspatronen niet kunnen rollen.

GASPATROON MONTAGE
Voordat u het gasblikje aansluit op het product dient u eerst te controleren of de gas inlaatklep stevig dicht is. Controleer ook de pakkingen. Houd uw gasblikje nu verticaal en schroef deze gasdicht aan de inlaatklep. Let erop bij montage dat u dit doet in de open lucht uit de buurt van mogelijke ontstekings bronnen, kinderen en andere personen.  Het apparaat mag niet worden gebruikt als de gasblik horizontaal of met het ventiel naar beneden wordt gehouden. Vloeibaar gas zal hierdoor naar de brander stromen en dit kan leiden tot een ongecontroleerde felrode vlam. Hierdoor zal het apparaat nadelig worden beïnvloed. Het apparaat dient u dan onmiddellijk met het ventiel naar boven worden gezet, en de regelklep moet worden gesloten. Na 2 a 3 minuten kunt u het apparaat weer gebruiken.

GEBRUIK
De regelklep is gesloten en het gasblikje word op de juiste manier aan de inlaatklep gemonteerd. Open de gas regelklep een klein beetje en steek het gas aan het einde van de brander aan met een aansteker of lucifer. Houd hierbij de branderkop schuin naar beneden, het blikje wijst hierdoor ook naar beneden. Als u de gas inlaatklep te ver open draait stroomt er teveel gas naar de brander hierdoor kan het gas moeilijk ontstoken worden. Nadat de vlam is ontstoken  kunt u de gas regelklep verder openen zodat het apparaat zijn volle vermogen bereikt. Let op voldoende afstand tussen de brander en het materiaal, minimaal 15 cm.

UITSCHAKELEN
Sluit de gas regelklep, hierdoor zal de vlam  aan de brander uitgaan. De brander zal enkele seconden later uitgaan doordat er nog een restje gas in de verlengbuis zit.

GASPATROON VERVANGEN
Zorg ervoor dat het product uitstaat voordat u het gaspatroon losmaakt. Laat het gaspatroon volledig afkoelen voordat u deze opslaat of vervoert. Controleer bij elk nieuw gaspatroon de pakkingen, en controleer of de gas regelklep stevig dicht is. Vervang de gaspatroon in de buitenlucht uit de buurt van andere personen. De gaspatroon moet loodrecht aan de inlaatklep en gasdicht te worden bevestigd.

GASSLANG MONTAGE
Monteer de gasslang door de wartelmoer op de buitenschroefdraad vast te draaien. U heeft hiervoor 2 montage sleutels nodig. Let erop dat de aansluitstukken een linkse schroefdraad hebben. De montage sleutels bevestigd u op de wartelmoer van de gasslang en met de andere montage sleutel wordt de achter aan-sluit schroefdraad met een contramoer vastgeschroefd.

GEBRUIKNAME PRODUCT
Controleer voor gebruik of het handregelventiel gesloten is. Nadat het apparaat volgens de voorschriften is bevestigd, ontsteekt u de gasvlam door open vuur of door de eventueel aanwezige piëzo-knop enkele keren in te drukken.


UITSCHAKELEN
Sluit het flesventiel op de fles, of het gasventiel op het blikje. Laat gas restanten die nog in de slang en het apparaat zitten leeg branden en sluit vervolgens het gas regel ventiel aan op de handgreep. Laat nu alle onderdelen afkoelen en demonteer, transporteer het apparaat enkel wanneer deze is afgekoeld.

TOEPASSING DRUKREGELAAR
Een drukregelaar regelt de uitgangsdruk van het gas uit een gasfles van meer dan 1 ltr. De druk in een gasfles is altijd te groot voor  de met de hand bediende kleine apparaten. De drukregelaar wordt direct aan het gas flesventiel geschroefd, en heeft een vaste uitgangswaarde. De meest gebruikte drukregelaars zijn die van 0.50 & 0.30 en de 2.5 bar. Informeer vooraf bij de leverancier van het product welke gasdrukregelaar gebruikt dient te worden. De 2.5 bar drukregelaar is niet geschikt voor gebruik bij gasbarbecues, straalkachels, caravans, campers etc. De levensduur van een drukregalaar bedraagt ongeveer 10 jaar. Voor het bepalen van het bouwjaar, controleert u de opdruk van de regelaar, bijv. B08. B is de 2de letter van het alfabet en dat betekend de 2de maand, februari. Het getal 08 staat voor kalenderjaar 2008.
WAARSCHUWING: Wanneer de drukregelaar achter een andere drukregelaar word gemonteerd, moet de toevoer druk van de drukregelaar even hoog zijn als of hoger zijn dan de uitgangsdruk van de reeds aanwezige drukregelaar met inbegrip van de druk verliezen. 

 - Let erop dat de drukregelaar niet word blootgesteld aan druipwater, olie, modder etc. Let bij de montage op de stroomrichting van het gas, word aangeven met de pijl op de drukregelaar.
- Gebruik de drukregelaar niet bij hogere temperaturen dan -20ᵒC tot 50ᵒC.
 - De drukregelaar mag niet op voertuigen of op schepen worden gebruikt.
 - Controleer of de schroefdraad aan de ingang van de regelaar overeenstemt met de schroefdraad aan het flesventiel. Zorg ervoor dat het flesventiel bij het aansluiten gesloten is. 

 LET OP! HET GEBRUIK VAN ANDERE HULPSTUKKEN EN ACCESSOIRES KAN VEILIGHEIDS RISICO'S OPLEVEREN.

SERVICE
Laat het product door een erkende vak handelaar repareren. Al de door ons aangeboden producten voldoen aan alle relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen uitsluitend door een erkende vak handelaar of onze eigen service dienst plaatsvinden. Daarnaast mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt anders kan dit tot ongevallen leiden en het vervallen van eventuele garantie.

Waarschuwing! Om het risico van letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen.

SPECIALE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
 - Het product mag uitsluitend in een voldoende geventileerde omgeving gebruikt worden.
- Oogbescherming om de risico’s te verminderen op oogletsel.
- Handschoenen bij gebruik van ruwe bouwmaterialen en bij buiten werkzaamheden zijn schoenen met antislip aanbevolen.
- Laat het gereedschap niet zonder toezicht draaien.
- Houd gasblikjes en bijbehorende apparaten uit het bereik van kinderen en personen onbekend met de werking hiervan.
 -Niet gebruiken in een gesloten ruimte, enkel gebruiken in de open lucht.
 - Gasblikjes zijn wegwerp blikjes en het is verboden deze bij te vullen. Doet u dit toch dan ontstaat er acuut gevaar.
 - Neem de veiligheids teksten op het gasblikje in acht.
 - Bewerk nooit een gasblikje onder druk.
 - Controleer voor elk gebruik het apparaat en toebehoren op beschadigingen.
 - Slangen moeten wanneer beschadigd direct worden vervangen.
 - Beweeg de gasfles niet wanneer het toestel in gebruik is.
 - Gastoevoer naar de brander met de hand is enkel toegestaan in de tijd waarin het apparaat gebruikt word en voortdurend gecontroleerd word.
 - Het gasblikje mag bij het chemisch afval worden gedaan mitst deze volledig leeg is.
- Stel gasblikjes niet bloot aan temperaturen boven de 50˚C.
 - Vervang het gasblikje uitsluitend in de open lucht en uit de buurt van andere personen. Roken tijdens het vervangen is uitdrukkelijk verboden.
 - De inhoud is een mengsel van butaan/propaangas en is brandbaar. Houd dit uit de buurt van kinderen en onbevoegde personen.
 - Gasblikjes mogen nooit worden vervoerd in vliegtuigen.
 - Vermijd gebruik in de buurt van brandbare materialen (hout, papier, brandbare stoffen etc.). Het apparaat bereikt zeer hoge temperaturen.
 - Onderdelen kunnen erg heet zijn. Raak de brander niet aan zolang deze heet is.
 - Sla het apparaat op beschermt tegen stof en vocht.
 - Leg een aangestoken brander niet neer, dit leid tot brandgevaar. Laat een brandend apparaat nooit zonder toezicht. Leg na gebruik de brander nooit op brandbare materialen.
 - Gebruik het apparaat nooit in een schuur, houten prieeltje of in de buurt van een houten schutting.
 - Bij hevige wind, regen of vocht wordt gebruik van dit apparaat afgeraden. Word de vlam door een windvlaag uitgeblazen dan dient u de gas regelknop direct dicht te draaien zodat er geen gas uit kan stromen.

Overige risico’s kunnen geminimaliseerd worden door het gereedschap te gebruiken waarvoor hij is ontworpen en door de veiligheidsvoorschriften te hanteren waarbij ook de volledige gebruiksaanwijzing gelezen dient te worden.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Jeder Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.